Informacje o projekcie

Projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce powstał w wyniku analiz dotyczących potrzeb i możliwych kierunków rozwoju krajowej energetyki, a także trendów w europejskiej polityce energetycznej i wynikających z nich wymogów związanych z ochroną środowiska. Impulsem do rozwoju projektu była podjęta w styczniu 2009 r. decyzja polskiego rządu o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej. Zadanie związane z budową i eksploatacją pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostało powierzone PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. Zdecydowało o tym doświadczenie spółki w realizacji dużych projektów inwestycyjnych, jej stabilna pozycja ekonomiczna i potencjał finansowy. Za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę, a także późniejszą eksploatację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Grupie Kapitałowej PGE odpowiada spółka PGE EJ 1 sp. z o.o. przy współpracy z Departamentem Energetyki Jądrowej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Wybór lokalizacji

PGE EJ 1 prowadziła badania i analizy w trzech potencjalnych lokalizacjach pierwszej polskiej elektrowni jądrowej: lokalizacji „Choczewo” i „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz lokalizacji „Żarnowiec” (gminy Gniewino i Krokowa) w województwie pomorskim.

Przeprowadzone przez Spółkę PGE EJ 1 badania i analizy pozwoliły stwierdzić, że spośród rozpatrywanych terenów w województwie pomorskim lokalizacje „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gminy Gniewino i Krokowa) w największym stopniu spełniają społeczne i środowiskowe kryteria, jakim powinna odpowiadać lokalizacja elektrowni jądrowej.

25 maja 2016 roku Spółka uzyskała postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Spółka przeprowadziła działania mające na celu potwierdzenie zgodności zdefiniowanego zakresu badań z wydanym przez GDOŚ postanowieniem o zakresie raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Spółka zdecydowała o prowadzeniu badań środowiskowych i lokalizacyjnych w dwóch wybranych lokalizacjach w celu zapewnienia efektywności dalszych prac projektowych oraz wypełnienia wymogów procedury środowiskowej.

„Lubiatowo-Kopalino” oraz „Żarnowiec” będą przedmiotem badań na potrzeby opracowania Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Badania mają za zadanie potwierdzenie, że potencjalna lokalizacja będzie odpowiednia dla elektrowni jądrowej z punktu widzenia środowiska oraz bezpieczeństwa jądrowego.

Badania prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami oraz międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami. Zgodnie z założeniami badania środowiskowe potrwają co najmniej rok, a lokalizacyjne – co najmniej dwa lata.

Inżynier kontraktu oraz postępowanie zintegrowane

We wrześniu 2014 roku Spółka podpisała umowę z Inżynierem Kontraktu – firmą AMEC Nuclear UK Ltd.

Inżynier Kontraktu wspiera Inwestora (PGE EJ 1)  w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej,  w szczególności w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków w stosunku do dostawcy technologii reaktora/głównego wykonawcy EPC (Engineering Procurement Construction) oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac. 

Inżynier Kontraktu wspierać będzie PGE EJ 1 w przygotowaniu i przeprowadzeniu  tzw. postępowania zintegrowanego, łączącego kluczowe elementy projektu.

Prowadzone są także intensywne prace nad opracowaniem i wdrożeniem modelu finansowania inwestycji oraz działania komunikacyjne, zwłaszcza w na terenie gmin objętych działaniami inwestycyjnymi.

W marcu 2013 r. polski projekt jądrowy został pozytywnie oceniony przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu w ramach przeprowadzonej misji INIR.

http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Infrastructure/Approved_INIR_Report_Poland.pdf

Ocena Najwyższej Izby Kontroli

W ogłoszonym w marcu 2013 r. raporcie z kontroli Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła funkcjonowanie i dotychczasowe wyniki działalności m.in. spółki PGE EJ 1.

Ocenie kontrolerów NIK poddano m.in. takie zagadnienia jak:

  • sposób i zasadność wydatkowania środków w ramach dotychczas prowadzonych prac,
  • działania związane ze wstępnym wyborem najlepszych potencjalnych lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowych,
  • zasady i dotychczasowe efekty współpracy obu spółek z Państwową Agencją Atomistyki,
  • aktywność i metody działania spółek w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych, zwłaszcza w potencjalnych lokalizacjach elektrowni jądrowej,
  • współpraca z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w kontekście działań związanych z niezbędnym rozwojem sieci przesyłowej.
pgeej_site