Badania lokalizacyjne i środowiskowe

Wybór lokalizacji dla elektrowni jądrowej musi zostać poprzedzony bardzo dokładną weryfikacją, w jaki sposób będzie ona oddziaływać na otaczające ją środowisko i zdrowie ludzi (badania środowiskowe), oraz w jaki sposób uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni (badania lokalizacyjne). PGE EJ 1  prowadziła wstępne badania i analizy w trzech potencjalnych lokalizacjach pierwszej polskiej elektrowni jądrowej: lokalizacji „Choczewo” i „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz lokalizacji „Żarnowiec” (gminy Gniewino i Krokowa) w województwie pomorskim.

Badania wstępne, przeprowadzone w latach 2013-2015, miały za zadanie zweryfikować najważniejsze zagrożenia przyrodnicze, jak na przykład możliwość wystąpienia znaczących oddziaływań na obszary chronione. Pozwoliły ponadto określić szczegółowe zakresy i metodyki badań właściwych, których wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego. Dokumenty te stanowić będą podstawę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o ustaleniu lokalizacji elektrowni jądrowej.   

Przeprowadzone przez Spółkę PGE EJ 1 badania i analizy pozwoliły stwierdzić, że spośród rozpatrywanych terenów w województwie pomorskim lokalizacje „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gminy Gniewino i Krokowa) w największym stopniu spełniają społeczne i środowiskowe kryteria, jakim powinna odpowiadać lokalizacja elektrowni jądrowej.

Spółka zdecydowała o prowadzeniu badań środowiskowych i lokalizacyjnych w dwóch wybranych lokalizacjach w celu zapewnienia efektywności dalszych prac projektowych oraz wypełnienia wymogów procedury środowiskowej.

„Lubiatowo-Kopalino” oraz „Żarnowiec” będą przedmiotem analiz na potrzeby opracowania Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

25 maja 2016 roku Spółka uzyskała postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Spółka przeprowadziła działania mające na celu potwierdzenie zgodności zdefiniowanego zakresu badań z wydanym przez GDOŚ postanowieniem o zakresie raportu oceny oddziaływania na środowisko.

PGE EJ 1 koordynuje całość zadań związanych z zarządzaniem badaniami lokalizacyjnymi i środowiskowymi, przygotowywaniem wniosków i raportów oraz uzyskiwaniem kluczowych zezwoleń i pozwoleń. Badania w pełnym zakresie będą realizowane przy zaangażowaniu spółek GK PGE oraz merytorycznym wsparciu doradcy technicznego – AMEC Foster Wheeler.

Badania środowiskowe

W ramach badań środowiskowych dokonana zostanie kompletna inwentaryzacja biotycznych (rośliny, zwierzęta i grzyby) oraz abiotycznych (powietrze, klimat, gleba, geologia, hydrologia) składników środowiska na lądzie i morzu, w strefach potencjalnych oddziaływań elektrowni jądrowej i towarzyszącej jej infrastruktury.

W maju 2016 roku PGE EJ 1 uzyskała postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Spółka przeprowadziła działania mające na celu potwierdzenie zgodności zdefiniowanego zakresu badań z wydanym przez GDOŚ postanowieniem o zakresie raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie uzyskanych wyników badań i analiz, spośród zbadanych lokalizacji PGE EJ 1 wskaże lokalizację preferowaną do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej oraz lokalizację alternatywną. W przypadku stwierdzenia na którymkolwiek z badanych obszarów tzw. wady zasadniczej, uniemożliwiającej uzyskanie wymaganych pozwoleń, wariant ten nie będzie dalej rozważany jako miejsce budowy elektrowni. Przy wyborze lokalizacji preferowanej, poza uwarunkowaniami środowiskowymi, będą brane pod uwagę warunki techniczne, ekonomiczne i społeczne realizacji inwestycji.

Na podstawie wyników badań zostanie określona wrażliwość poszczególnych elementów środowiska na oddziaływania ze strony planowanej inwestycji. Następnie, w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko sformułowane zostaną w Raporcie o oddziaływaniu, wytyczne i zalecenia, które będą musiały być uwzględnione w projekcie budowlanym elektrowni, tak aby nie powodowała ona znaczących oddziaływań na środowisko na żadnym z etapów przygotowania, eksploatacji czy likwidacji. Uwarunkowania te określi ostatecznie dla wybranej lokalizacji GDOŚ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie poprzedzą konsultacje z zainteresowanymi społecznościami w kraju i zagranicą.

Badania lokalizacyjne

Badania lokalizacyjne prowadzone będą stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe z uwzględnieniem wymagań i wytycznych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Szczegółowy zakres badań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego. W tym celu zostaną wykonane m.in. analizy właściwości terenu na podstawie badań i pomiarów terenowych oraz ekspertyz określających warunki: geologiczne (w tym: geotechniczne, sejsmiczne, tektoniczne, hydrogeologiczne), hydrologiczne, meteorologicznych i klimatycznych.

Analizie podlegać będą także zagadnienia związane z logistyką transportową i dostawczą, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie wykorzystania i rozwoju infrastruktury drogowej, socjalnej czy elektroenergetycznej występującej na danym terenie. Wykonana zostanie ocena potencjalnego wpływu zdarzeń zewnętrznych, będących skutkiem działania sił natury i działalności człowieka, na inwestycję oraz możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji zagrożenia.

Badania lokalizacyjne będą trwały 24 miesiące. Zasięg terytorialny badań obejmuje obszar lokalizacji wszystkich planowanych elementów elektrowni jądrowej oraz tereny sąsiadujące.

pgeej_site