Spółka we współpracy z doradcą technicznym, firmą AMEC Foster Wheeler, prowadzi prace nad rewizją założeń oraz możliwą optymalizacją całościowego harmonogramu projektu, związaną m.in. z:

 • opracowaniem nowego podejścia i harmonogramu prowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych, w formule po rozwiązaniu umowy z firmą WorleyParsons;

 • wypracowaniem formuły prawnej, podejścia i etapów postępowania zintegrowanego;

 • prowadzonym dialogiem z potencjalnymi dostawcami technologii w kwestiach technicznych, rynkowych, proceduralnych i prawnych postępowania zintegrowanego;

 • przygotowaniem założeń dla mechanizmów wsparcia mających na celu zapewnienie ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia oraz wypracowaniem koncepcji finansowania projektu.

Przedstawienie ostatecznych wniosków z prowadzonych analiz, w zakresie niezbędnej aktualizacji całościowego harmonogramu zawartego w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej nastąpi w I kw. 2016 r., po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji korporacyjnych. Taka sekwencja działań wynika z zapisów art. 108 Prawa Atomowego, która przewiduje ustawowy obowiązek sporządzenia sprawozdania z realizacji PPEJ do 30 czerwca 2016 r. oraz, w oparciu o wnioski ze sprawozdania, aktualizację samego Programu (w tym harmonogramu).

Prace projektowe aktualnie realizowane przez Spółkę koncentrują się na głównych zadaniach etapu przygotowań (ang. pre-development) tj. do momentu uzyskania Decyzji Zasadniczej, w szczególności uzyskaniu kluczowych decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami w celu osiągnięcia następujących pośrednich kamieni milowych:

 

II poł. 2015
 • złożenie w GDOŚ wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wniosku o ustalenie zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wraz z KIP - Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia)

2016
 • rozpoczęcie badań lokalizacji w pełnym zakresie
2017
 •  wskazanie preferowanej lokalizacji i rozpoczęcie opracowywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego
2018
 • uzyskanie ogólnej opinii Prezesa PAA dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych
2019
 • rozstrzygnięcie postępowania zintegrowanego
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
 • uzyskanie decyzji zasadniczej
pgeej_site