29 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza PGE EJ 1 sp. z o.o. odwołała Pana Krzysztofa Sadłowskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu. Jednocześnie powołano z dniem 30 kwietnia 2020 r. Pana Roberta Ostrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o. W skład Zarządu wchodzi także Pan Paweł Zaręba, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

PGE EJ 1 sp. z o.o. cyklicznie bada nastawienie mieszkańców Pomorza do budowy elektrowni jądrowej. Ostatnie badania opinii zostały zrealizowane na zlecenie spółki przez PBS w okresie październik-listopad 2019 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa.

Najważniejsze wnioski:

 • Poparcie dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie 71% (wzrost z 69% w roku 2018).
 • Większość mieszkańców gmin lokalizacyjnych (67%) podtrzymuje swoje poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
 • Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych jest stale pozytywnie oceniany przez mieszkańców – czterech na pięciu badanych jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (82%).
 • 67% mieszkańców gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie.
 • Nadal widoczna jest silna potrzeba działań informacyjnych i edukacyjnych na obszarach potencjalnych lokalizacji - 76% badanych wskazuje taką potrzebę.

 

Szczegółowe informacje

Poparcie dla inwestycji:

 • Poparcie mieszkańców gmin lokalizacyjnych dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie rośnie i wynosi ogółem 71%. Większość ankietowanych jest za realizacją takiej inwestycji (Choczewo – 68%, Gniewino – 91%, Krokowa – 60%). Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce pozostaje nieznacznie wyższe wśród osób młodszych oraz lepiej wykształconych.
 • Poparcie mieszkańców gmin lokalizacyjnych dla budowy elektrowni jądrowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie utrzymuje się na wysokim poziomie 67% (Choczewo – 64%, Gniewino – 87%, Krokowa – 55%).
 • Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy (35%), możliwość rozwoju dla gminy lokalizacyjnej (20%) oraz tańsza elektryczność (18%).
 • Do najczęściej wymienianych obaw respondentów, związanych z realizacją takiej inwestycji, należy strach o zdrowie i życie (30%), ryzyko wystąpienia awarii w elektrowni (30%) oraz szkodliwość takiej inwestycji dla środowiska i ludzi (18%).
 • 67% osób uważa, że Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, ponieważ obecne źródła są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego kraju.

 

Opinie o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL) i spółce PGE EJ 1:

 • Rozpoznawalność Programu stale rośnie. Obecnie 58% badanych osób potwierdza, że PRWGL jest im znany (wzrost o 8 p.p. w stosunku do ubiegłego roku). Znajomość programu wzrasta wraz z poziomem wykształcenia, a jest niższa wśród najmłodszych i najstarszych respondentów.
 • Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych jest niezmiennie pozytywnie oceniany przez mieszkańców – czterech na pięciu badanych jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (82%) – (wzrost o 3 p.p. w stosunku do roku 2018).
 • 40% mieszkańców zapytanych o wykorzystanie budżetu programu sugerują przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę (drogi, chodniki, oświetlenie, kanalizacja, oczyszczalnia itp.).
 • Ocena PGE EJ 1 jest w tej fali badania nieznacznie lepsza niż jesienią 2018 roku: jest postrzegana jako firma uczciwa, przyjazna, wiarygodna, rzetelna, solidna, informująca mieszkańców na bieżąco o swoich posunięciach, wspierająca region oraz kompetentna.

 

Wiedza o energetyce jądrowej w gminach lokalizacyjnych:

 • Dziewięciu na dziesięciu mieszkańców badanych gmin (91%) słyszało o planach budowy elektrowni jądrowej w Polsce (Choczewo 93%, Gniewino 88%, Krokowa 93%).
 • 40% badanych mieszkańców gmin lokalizacyjnych ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze. Subiektywna ocena poziomu wiedzy mieszkańców jest wyższa o 13 p.p. niż w poprzedniej edycji badania.
 • Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są Internet (41%), opinie znajomych lub rodziny (25%) oraz telewizja, radio, prasa (21%).
 • W tym roku aż trzech na czterech mieszkańców (76%) widzi potrzebę przeprowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie energetyki jądrowej i zasad działania elektrowni jądrowych. Jest to istotny wzrost oczekiwań w tym zakresie (o w 20 p.p.) porównaniu do poprzedniej edycji badania.
 • Już prawie co trzeci mieszkaniec gmin lokalizacyjnych odwiedził Lokalny Punkt Informacyjny. Najczęściej wizytę w takim punkcie deklarują niezmiennie mieszkańcy gminy Gniewino (44%). Punkty informacyjne są częściej odwiedzane przez osoby z co najmniej średnim wykształceniem.
 • Osoby, które odwiedziły punkty informacyjne niezmiennie wystawiają im dobrą ocenę – 89% badanych ocenia punkt pozytywnie,  co trzecia osoba (29%) wskazuje skrajnie wysoką notę.

 

Wpływ elektrowni jądrowej na życie mieszkańców:

 • Co trzeci badany (33%) rozmawiał w ciągu ostatnich miesięcy poprzedzających badanie na temat budowy elektrowni jądrowej w pobliżu jego miejsca zamieszkania – wzrost o 9 p.p. w stosunku do ubiegłego roku.
 • Rozmowy takie mają miejsce przede wszystkim w gronie rodziny (64%) lub przyjaciół i znajomych (61%). 17% ankietowanych deklaruje prowadzenie rozmów na temat budowy elektrowni z innymi mieszkańcami gminy.
 • 67% mieszkańców gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (wzrost o 16 p.p. w stosunku do roku 2018).

 

 

Informacje o badaniu:

 • Celem badania była weryfikacja poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w gminach lokalizacyjnych.
 • Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez PBS w okresie październik-listopad 2019 r.
 • Badanie przeprowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej, czyli w tzw. gminach lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa.
 • W gminach objętych badaniem (n= 1200) przeprowadzono odpowiednio: gmina Choczewo - 500 wywiadów, gmina Gniewino - 200 wywiadów, gmina Krokowa - 500 wywiadów.
 • Badanie zostało zrealizowane techniką CAPI (wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo).

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Gołębiewski
Ekspert ds. Komunikacji i PR
Biuro Zarządu i Komunikacji
PGE EJ 1 Sp. z o.o.
Mobile: +48 887 779 872
e-mail: tomasz-golebiewski@gkpge.pl

PGE EJ 1 sp. z o.o., jako Spółka celowa odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego, związanego z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Polsce.

W celu budowania i utrzymania wysokiego poparcia społecznego zarówno dla energetyki jądrowej, jak i samej już budowy elektrowni jądrowej oraz bliskiej współpracy z Gminami Lokalizacyjnymi, Spółka w ramach VI Edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych w roku 2020 planuje przeznaczyć  2.000.000,00 zł.

PGE EJ 1 sp. z o.o., jako Spółka celowa odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego, związanego z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Polsce.

W celu budowania i utrzymania wysokiego poparcia społecznego zarówno dla energetyki jądrowej, jak i samej już budowy elektrowni jądrowej oraz bliskiej współpracy z Gminami Lokalizacyjnymi, Spółka w ramach VI Edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych w roku 2020 planuje przeznaczyć  2.000.000,00 zł.

Organizatorem Programu jest PGE EJ 1. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Choczewo, Gminy Gniewino, Gminy Krokowa oraz Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego a także do organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno-zawodowych - zarejestrowanych na terenie ww. Gmin Lokalizacyjnych oraz osób fizycznych i podmiotów, mających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gmin Lokalizacyjnych.

Finansowanie w Programie przyznawane jest na wsparcie zgłaszanych przez Beneficjentów projektów z zakresu:

 1. Aktywności edukacyjno-informacyjnych związanych z energetyką jądrową;
 2. Działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego;
 3. Zaangażowania Spółki w realizację gminnych projektów infrastrukturalnych, w zakresie zgodnym z celami Programu;
 4. Inicjatyw dobroczynnych;
 5. Projektów sponsoringowych.

Zgodnie z pkt II.2 Regulaminu Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych podmiot zgłaszający Projekt do Programu powinien złożyć wniosek o przyznanie finansowania lub dofinansowania wraz z wymaganymi dokumentami. Kompletny wniosek o dofinansowanie powinien się składać m.in. z następujących elementów:

 1. Wypełnionego formularza wniosku, dostępnego na stronie www.pgeej1.pl;
 2. Szczegółowego opisu Projektu (w przypadku projektów edukacyjno-informacyjnych oraz sponsoringowych - ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla Spółki);
 3. Harmonogramu realizacji Projektu;
 4. Szczegółowego kosztorysu realizacji Projektu, zawierającego informacje na temat przeprowadzonego rozeznania rynku na potrzeby przygotowania wniosku.

Wszystkie informacje na temat tegorocznej edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, w tym regulamin Programu, dostępne są na stronie internetowej Spółki PGE EJ 1, www.pgeej1.pl. Informacji udzielają również pracownicy Lokalnych Punktów Informacyjnych Spółki.

Jednocześnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy, że nabór wniosków w odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej.

Skany wniosków wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy przesyłać na jeden z podanych niżej adresów mailowych Lokalnych Punktów Informacyjnych:

•  Lokalny Punkt Informacyjny w Choczewie: info.choczewo.ej@gkpge.pl

 • osoba kontaktowa Przemysław Róg (tel.: 669 881 909)

•  Lokalny Punkt Informacyjny w Gniewinieinfo.gniewino.ej@gkpge.pl

 • osoba kontaktowa Małgorzata Dawidowska (tel.: 695 112 559)

•  Lokalny Punkt Informacyjny w Krokowej: info.krokowa.ej@gkpge.pl

 • osoba kontaktowa Urszula Doppke (tel.: 783 912 990)

Po zweryfikowaniu poprawności i kompletności wniosków pracownicy Spółki będą prosić Państwa o przesłanie wniosków papierowych tradycyjną pocztą na adres Spółki: PGE EJ 1 sp. z o.o.; ul. Mokotowska 49; 00-542 Warszawa.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2020 r.

Osobą koordynującą Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych ze strony Spółki jest Adam Tarkowski, Ekspert ds. komunikacji i PR  Biura Zarządu i Komunikacji PGE EJ 1 Sp. z o.o. mobile: +48 887 339 177, adam.tarkowski@gkpge.pl.

 

Informacje historyczne o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych:

W styczniu 2014 r. PGE EJ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „PGE EJ 1”) zawarła z Gminą Choczewo, gminą Krokowa, gminą Gniewino (dalej „Gminy Lokalizacyjne”) oraz Samorządem Województwa Pomorskiego „Porozumienie o Współpracy i Rozwoju”, na postawie którego zawarła z Gminami Lokalizacyjnymi umowy na realizacje działań edukacyjno-informacyjnych.

Następnie w listopadzie 2015 r. PGE EJ 1 zainaugurowała Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (dalej PWRGL” lub „Program”), którego celem jest wsparcie rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, upowszechnianie wiedzy na temat energetyki jądrowej, budowanie akceptacji społecznej dla tego źródła energii oraz wsparcie efektywności procesu inwestycyjnego, w szczególności poprzez zaangażowanie PGE EJ 1 w wybrane projekty z zakresu infrastruktury, wspierające aktualne i przyszłe potrzeby Spółki jako inwestora, oraz wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz  jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej w lokalnym środowisku.

Beneficjantami Programu mogą zostać także osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, fundacje, organizacje społeczno-zawodowe i inne podmioty. Warunkiem jest posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Gmin Lokalizacyjnych.

Rada Nadzorcza PGE EJ 1 sp. z o.o., spółki odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, działając na podstawie uchwały nr 18/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na członków Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki PGE EJ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działając na podstawie uchwały nr 22/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na członków Zarządu spółki PGE EJ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłaszamy piąty nabór wniosków, w ramach realizowanego przez Spółkę PGE EJ 1 Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych („PWRGL”)

Celem działań w ramach PWRGL jest umacnianie partnerskich relacji spółki PGE EJ 1 ze społecznością lokalną oraz władzami trzech gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino, Krokowa) poprzez wspieranie inicjatyw istotnych dla mieszkańców i rozwoju regionu.

Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych tworzy sprawny model finansowania zgłaszanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej projektów z zakresu: działań edukacyjno – informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz inicjatyw dobroczynnych i sponsoringowych. Jego beneficjentami są: samorządy terytorialne, mieszkańcyi organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) oraz powiaty pucki i wejherowski.

Projekty zgłaszane do Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych muszą być w całości realizowane na terenie gmin lokalizacyjnych, tj. Choczewo, Gniewino i Krokowa lub powinny być przeznaczone dla ich mieszkańców, za wyjątkiem projektów z zakresu rynku pracy i wsparcia rozwoju zawodowego, które realizowane są na poziomie powiatów: puckiego i wejherowskiego.

Budżet Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych na 2019 r. został ustalony na poziomie 2.000.000,00 zł.

Wszystkie informacje na temat Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, w tym regulamin Programu, dostępne są na stronie internetowej Spółki PGE EJ 1 (kliknij tutaj) na stronach internetowych gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych Spółki.

Adresy Lokalnych Punktów  Informacyjnych:

•  Lokalny Punkt Informacyjny – Choczewo ul. Pierwszych Osadników 30a, 84-210 Choczewo info.choczewo.ej@gkpge.pl – osoba kontaktowa Przemysław Róg (tel; 669 881 909)

•  Lokalny Punkt Informacyjny – Gniewino ul. Pomorska 67, 84-250 Gniewino info.gniewino.ej@gkpge.pl –osoba kontaktowa Małgorzata Dawidowska (tel; 695 112 559)

•  Lokalny Punkt Informacyjny – Krokowa ul. Pucka 284-100 Krokowa info.krokowa.ej@gkpge.pl – osoba kontaktowa Urszula Doppke (tel: 783 912 990)

Wnioski należy składać w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie i Krokowej – do 10 kwietnia 2019 r.

PGE EJ 1 cyklicznie bada nastawienie mieszkańców do budowy elektrowni jądrowej w ich sąsiedztwie. Wyniki najświeższych badań dowodzą, że poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi już 69 proc.i zwiększyło się o 2 pp. w stosunku do ubiegłego roku.

Podsumowanie wyników badania opinii, zrealizowanego na zlecenie spółki przez PBS w okresie od listopada do grudnia 2018 r., na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych, tj. Choczewo, Gniewino i Krokowa, przedstawione zostało w poniższym zestawieniu.

Najważniejsze wnioski:

Poparcie dla inwestycji

 • Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi 66%.
 • Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi 69% i zwiększyło się o 2 pp. w stosunku do ubiegłego roku.
 • Poparcie dla budowy elektrowni w sąsiedztwie nie zmieniło się od poprzedniej fali badania, jednak stosunek mieszkańców do takiej inwestycji w pobliżu ich miejsca zamieszkania uległ poprawie. Zmniejszyła się liczba osób będących zdecydowanymi przeciwnikami przedsięwzięcia (migracja do grupy umiarkowanych przeciwników).
 • Coraz więcej mieszkańców gmin lokalizacyjnych, którzy nie popierają budowy elektrowni jądrowej w Polsce, jest skłonnych zmienić swoje zdanie w tej kwestii, jeżeli pomoże to w ograniczeniu niekorzystanych zmian klimatycznych, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a elektrownia zostanie zbudowana z zachowaniem najwyższej ostrożności (co piąty badany).
 • Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy, możliwość rozwoju dla gminy lokalizacyjnej oraz tańsza elektryczność.
 • 78% osób (wskazanie: raczej się zgadzam, zdecydowanie się zgadzam) uważa, że Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, ponieważ obecne źródła są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego kraju.

Opinie o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL)

Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw istotnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych oraz rozwoju regionu.

 • Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych jest oceniany pozytywnie przez mieszkańców – czterech na pięciu jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (79%).
 • W przyszłości mieszkańcy gmin lokalizacyjnych chcieliby, aby wsparcie otrzymały projekty związane z ogólnym rozwojem gminy (17%), infrastrukturą (drogi, chodniki, oświetlenie, kanalizacja) (15%), edukacją, szkolnictwem, żłobkami i przedszkolami (14%), nowymi miejscami pracy oraz wsparciem lokalnych firm (12%).

Wiedza o energetyce jądrowej w gminach lokalizacyjnych

 • Prawie połowa badanych zauważyła w swojej okolicy punkty informacyjne, w których mogą pozyskać informacje na temat energetyki jądrowej. Odwiedził je co czwarty mieszkaniec gminy.
 • Osoby, które odwiedziły punkty informacyjne wystawiają im dobrą ocenę – 89% badanych ocenia punkt pozytywnie, w tym 20% wystawia skrajnie wysoką ocenę.
 • Co czwarty mieszkaniec badanych gmin ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze (27%).
 • Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są niezmiennie opinie znajomych lub rodziny (28%) oraz Internet (17%).
 • 60% mieszkańców badanych gmin słyszało kiedykolwiek o programie „Świadomie o atomie”, który jest programem edukacyjnym prowadzonym przez Spółkę PGE EJ 1.
 • Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych nie mają preferowanych źródeł informacji na temat budowy elektrowni jądrowej. Wszystkie proponowane źródła (opinie innych, Internet, telewizja, prasa, radio, szkoła lub studia) w podobnym stopniu uważają za potrzebne.

Wpływ elektrowni jądrowej na życie mieszkańców

 • Prawie co czwarty badany (24%) rozmawiał w ciągu ostatnich miesięcy na temat budowy elektrowni jądrowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.
 • Rozmowy takie mają miejsce przede wszystkim w gronie rodziny (62%), przyjaciół lub znajomych (50%). 17% deklaruje prowadzenie rozmów na temat budowy elektrowni w swoim miejscu pracy.
 • Co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (51%).

Przyszłe korzyści z inwestycji

 • Respondenci są świadomi możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw związanego z budową elektrowni.
 • 43% badanych ma pozytywne skojarzenia z energetyką jądrową i wskazuje, że korzyścią dla nich po zbudowaniu elektrowni jądrowej byłaby tańsza energia elektryczna.
 • 42% odpowiedziało, że budowa byłaby korzystna dla rozwoju gminy, a 29% wskazań dotyczyło rozwoju infrastruktury w gminie.
 • Zdaniem badanych głównymi beneficjentami budowy elektrowni będzie przede wszystkim gmina (17%), w której zostanie zbudowana elektrownia jądrowa i jej mieszkańcy, a także polscy politycy (16%), firmy produkujące energię elektryczną (14%) i te odpowiadające za budowę elektrowni jądrowej (14%).

Instytucje zaangażowane w budowę elektrowni jądrowej w Polsce

 • W tym roku, już co czwarty mieszkaniec gmin lokalizacyjnych (24%) wskazuje na PGE EJ 1 jako firmę zaangażowaną w budowę, a 19% wskazuje ogólnie grupę PGE.
 • Nadal najczęściej wskazywaną instytucją odpowiedzialną za budowę elektrowni jądrowej w Polsce jest polski rząd (38%).

Informacje o badaniu

 • Celem badania była weryfikacja poparcia dla budowy elektrowni atomowej w gminach lokalizacyjnych.
 • Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez PBS w okresie listopad – grudzień 2018 r.
 • Badanie przeprowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej, gminach Choczewo, Gniewino, Krokowa.
 • W gminach objętych badaniem (n= 1217) przeprowadzono odpowiednio:

- gmina Krokowa - 517 wywiadów
- gmina Choczewo - 500 wywiadów
- gmina Gniewino - 200 wywiadów

Badanie zostało zrealizowane techniką CAPI (wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo).

PGE EJ 1 sp. z o.o. przygotowało kolejny numer broszury informacyjnej, która ma za zadanie przekazać najważniejsze informacje dotyczące 4. edycji PWRGL. 

Program Wsparcia i Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych to program na mieszkańców gmin lokalizacyjnych. W latach 2015 -2018 dofinansowaliśmy projekty o wartości 7 milionów 200 tysięcy złotych. Załączona broszura prezentuje wysokość wsparcia w latach 2017 - 2018 oraz zrealizowane projekty. 

Plik do pobrania

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków, w ramach realizowanego przez Spółkę PGE EJ 1 Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych tworzy sprawny model finansowania zgłaszanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej projektów z zakresu: działań edukacyjno – informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz inicjatyw dobroczynnych i sponsoringowych. Jego beneficjentami są: samorządy terytorialne, mieszkańcyi organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) oraz powiaty pucki i wejherowski.

Projekty zgłaszane do Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych muszą być w całości realizowane na terenie gmin lokalizacyjnych, tj. Choczewo, Gniewino i Krokowa lub powinny być przeznaczone dla ich mieszkańców, za wyjątkiem projektów z zakresu rynku pracy i wsparcia rozwoju zawodowego, które realizowane są na poziomie powiatów: puckiego i wejherowskiego.

Budżet Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych na 2018 r. został ustalony na poziomie 2.000.000,00 zł.

Wszystkie informacje na temat Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, w tym regulamin Programu, dostępne są na stronie internetowej Spółki PGE EJ 1, (link do strony) na stronach internetowych gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych Spółki.

Adresy Lokalnych Punktów  Informacyjnych:

•  Lokalny Punkt Informacyjny – Choczewo ul. Pierwszych Osadników 30a, 84-210 Choczewo info.choczewo.ej@gkpge.pl – osoba kontaktowa Przemysław Róg (tel; 669 881 909)

•  Lokalny Punkt Informacyjny – Gniewino ul. Pomorska 67, 84-250 Gniewino info.gniewino.ej@gkpge.pl –osoba kontaktowa Marzena Pałka (tel: 783 934 373)

•  Lokalny Punkt Informacyjny – Krokowa ul. Pucka 284-100 Krokowa info.krokowa.ej@gkpge.pl – osoba kontaktowa Urszula Doppke (tel: 783 912 990)

Wnioski należy składać w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie i Krokowej – do 13 kwietnia 2018 r.

W listopadzie 2015 roku zainaugurowaliśmy Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, którego celem jest umacnianie partnerskich relacji Spółki ze społecznością lokalną oraz władzami trzech gmin lokalizacyjnych poprzez wspieranie inicjatyw istotnych dla mieszkańców i rozwoju regionu.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych polega na finansowaniu i dofinansowaniu inicjatyw realizowanych na terenie gmin lokalizacyjnych, które:

- przyczyniają się do rozwoju gmin lokalizacyjnych

- są skierowane do mieszkańców gmin lokalizacyjnych

- są skierowane do turystów odwiedzających gminy lokalizacyjne.

Jego beneficjentami są: samorządy terytorialne, mieszkańcy i organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych oraz w zakresie projektów z zakresu rynków pracy – powiaty pucki i wejherowski.

W tym czasie udało nam się stworzyć sprawny model finansowania projektów z zakresu:

- działań edukacyjno – informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej

- aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym

- wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych

- wsparcia inicjatyw dobroczynnych i sponsoringowych.

W 2015 roku przekazaliśmy kwotę 1 200 000 zł ma projekty związane m.in. z rozwojem infrastruktury i poprawą bezpieczeństwa w gminach lokalizacyjnych.

W 2016 roku zrealizowaliśmy 44 projekty gminne i powiatowe o łącznej wartości blisko 1 500 000 zł.

W marcu 2017 roku uruchomiliśmy trzecią edycję Programu. Budżet Programu na ten rok wynosi 2 500 000 zł.

Załączony do artykułu materiał graficzny pozwoli Państwu na zapoznanie się z wybranymi inicjatywami i projektami, które wsparliśmy od początku istnienia Programu. 

PWRGL - graficzne podsumowanie programu

PGE EJ 1 sp. z o.o. cyklicznie bada nastawienie mieszkańców Pomorza do budowy elektrowni jądrowej. Informacja prezentuje podsumowanie wyników badania opinii zrealizowanego na zlecenie spółki przez PBS w okresie listopad- grudzień 2017 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa.

Najważniejsze wnioski:

Poparcie dla inwestycji

 • Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi 67%. Wśród mieszkańców gmin Choczewo (73%) i Krokowa (69%) utrzymuje się  ono na stałym wysokim poziomie. Jedynie w gminie Gniewino poparcie zmalało w stosunku do badania przeprowadzonego wiosną 2015 roku i wynosi obecnie 59%.
 • Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy oraz możliwość rozwoju dla gminy.

Wiedza o energetyce

 • Co czwarty mieszkaniec badanych gmin ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze (24%).
 • Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są opinie znajomych lub rodziny (33%) oraz Internet (22%).

Możliwości rozwoju

 • Co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (54%).
 • Respondenci są świadomi możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw w związku z budową elektrowni, również osoby, które nie popierają budowy elektrowni.

Przyszłe korzyści z inwestycji

 • 49% badanych wskazało, że korzyścią dla nich po zbudowaniu elektrowni jądrowej byłaby tańsza energia elektryczna.
 • 45% odpowiedziało, że budowa byłaby korzystna dla rozwoju gminy, a 35% wskazań dotyczyło rozwoju infrastruktury w gminie.

Opinie o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL)

Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw istotnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych oraz rozwoju regionu.

 • O Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych realizowanym przez PGE EJ 1 słyszało 43% badanych – częściej są to osoby, które popierają budowę elektrowni.
 • Co piąta osoba (19%) zna projekty lub wydarzenia realizowane w ramach tego programu, a 13% zadeklarowało, że wzięło udział w jakimś wydarzeniu, którego partnerem lub sponsorem była spółka PGE EJ 1.

 

W marcu 2017 r. rozpoczęły się badania lokalizacyjne i środowiskowe związane z przygotowaniami do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prace prowadzone są w dwóch lokalizacjach „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec” na terenach gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino, w województwie pomorskim.

Badania koncentrują się na działaniach niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego. Zakończenie prac planowane jest w pierwszym półroczu 2020 r.

Przedmiotem badań środowiskowych jest określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko na etapach przygotowania, budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowej.

Przedmiotem badań lokalizacyjnych jest uzyskanie danych do przeprowadzenia oceny terenu z punktu widzenia przydatności dla posadowienia elektrowni jądrowej, w tym weryfikacja czynników wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi bezpieczeństwa jądrowego (występowanie tzw. wady zasadniczej).

Dane zebrane w toku badań będą w kolejnych etapach prac przetwarzane i poddawane analizom modelowym. Wyniki prac są niezbędne w celu opracowania rozwiązań zapewniających bezpieczne funkcjonowanie elektrowni oraz ograniczenie do minimum jej oddziaływania na życie okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne.

Badania prowadzone są przez spółkę PGE EJ 1 przy udziale wykonawcy programu badań tj. spółki ELBIS, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE. Prace wykonywane przez ELBIS związane są między innymi z badaniami obejmującymi swoim zakresem sporządzenie modelu strukturalno-tektonicznego terenu oraz wykonaniem analizy prawdopodobieństwa wystąpienia trzęsień ziemi na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino. Wszelkie działania w zakresie badań są prowadzone przez PGE EJ 1 oraz ELBIS w sposób transparentny, z poszanowaniem przepisów polskiego prawa i wytycznych międzynarodowych oraz w porozumieniu z instytucjami nadzoru środowiskowego.

Decyzje o dalszym sposobie realizacji programu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej będą podejmowane w porozumieniu z Ministerstwem Energii. Decyzje te mają zapaść najpóźniej do końca 2017 r.

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków, w ramach realizowanego przez Spółkę PGE EJ 1 Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych.

Nabór wniosków na 2017 rok w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

Budżet PWRGL na 2017 r. został ustalony na poziomie 2.000.000,00 zł.

Od dnia 9 marca 2017 r. obowiązuje nowy Regulamin PWRGL, który określa  zasady naboru i finansowania projektów.

Nowo obowiązujący Regulamin wraz ze wzorem formularza wniosku, dostępny jest na stronie internetowej Spółki PGE EJ 1  (www.pgeej1.pl) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych:

Wnioski należy składać w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie i Krokowej.

Bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców i władz gmin lokalizacyjnych w procesy decyzyjne związane z dystrybucją środków pieniężnych, rozwija otwarte i partnerskie relacje między Spółką, a przedstawicielami środowiska lokalnego.

Program został zainaugurowany 16 listopada 2015 roku.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

Projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to największe po 1989 r. przedsięwzięcie inwestycyjne w naszym kraju. Za jego realizację odpowiada specjalnie powołana w tym celu Spółka PGE EJ 1. Oprócz zarządzania przedsięwzięciem od strony biznesowej, strategicznym zadaniem firmy jest również budowanie i utrzymanie wysokiego poparcia dla energetyki jądrowej oraz bliska współpraca z gminami objętymi działaniami inwestycyjnymi. Spółka prowadzi regularne działania edukacyjno-informacyjne na tych terenach. Wspiera również wartościowe i istotne dla społeczności lokalnej inicjatywy.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych to kolejny krok w kierunku umacniania dobrosąsiedzkich stosunków między inwestorem, a władzami gmin lokalizacyjnych. To również potwierdzenie kluczowej roli, jaką pełnią relacje ze społecznością lokalną w strategii Spółki. Celem Programu jest stworzenie sprawnego modelu finansowania projektów z zakresu: działań edukacyjno-informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz innych inicjatyw istotnych dla społeczności lokalnej. Program jest kontynuacją założeń zawartych w Porozumieniu o Współpracy podpisanym w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami gmin lokalizacyjnych oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

Ze wsparcia finansowego w ramach projektu mogą korzystać władze, mieszkańcy i organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych oraz – przy projektach z zakresu rynku pracy – władze powiatów puckiego i wejherowskiego. Zgłaszane inicjatywy będą oceniane przez Radę Konsultacyjną, złożoną z przedstawicieli Spółki, przedstawicieli władz samorządowych województwa pomorskiego, urzędów powiatu puckiego i wejherowskiego oraz władz i mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa. Zadaniem Rady jest opiniowanie i rekomendowanie zarządowi Spółki PGE EJ 1 tych projektów, które spełniają wymogi formalne oraz założenia programu.

Przyjęcie Programu pozwala na określenie ram organizacyjnych i prawnych dla transparentnej dystrybucji środków finansowych.

PGE EJ 1, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, została członkiem dwóch międzynarodowych organizacji – WNA (World Nuclear Assocation) i Foratom.

 

Dla PGE EJ 1 oznacza to wsparcie dla rozwoju własnych kompetencji w postaci  dostępu do bazy najlepszych praktyk w branży, specjalistycznych raportów czy opracowań, a także możliwości zdobywania wiedzy poprzez udział w pracach globalnych grup roboczych, warsztatach czy seminariach. To bezpośredni dostęp do najświeższych i precyzyjnych informacji na temat branży oraz aktywny dialog z organizacjami międzynarodowymi w zakresie regulacji dotyczącym energii jądrowej.

WNA (World Nuclear Assocation) jest głosem przemysłu jądrowego w relacjach z MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej), ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), OECD (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej), komisjami i innymi gremiami międzynarodowymi. Jej zadaniem jest m.in.: ułatwianie i promowanie na skalę światową pokojowego wykorzystania energii jądrowej jako zrównoważonego źródła energii, które będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne przyszłych pokoleń; ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy firmami; zapewnienie platformy wymiany informacji w zakresie sytuacji na rynku paliwa jądrowego oraz bieżąca informacja publiczna. Ułatwia współpracę pomiędzy firmami,  prowadzi aktywne prace w grupach roboczych: prawna, ochrona radiologiczna, ekonomika EJ, optymalizacja zasobów, transport, zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, wydobycie uranu, gospodarka odpadami, regulacyjna, międzynarodowe bezpieczeństwo cyklu paliwowego etc.
Więcej: http://www.world-nuclear.org/

Z kolei Foratom jest zawodowym stowarzyszeniem europejskiego przemysłu nuklearnego. Promuje wśród instytucji europejskich pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Jest odpowiedzialny za relacje między przemysłem a instytucjami, zwłaszcza Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Dostarcza informacji instytucjom europejskim, mediom i społeczeństwu na temat zagadnień dotyczących energii jądrowej. Ponadto koordynuje wymianę informacji na temat zagadnień związanych z energią jądrową. Służy organizacjom międzynarodowym jako techniczny i ekonomiczny doradca przekazując im wiedzę ekspercką dotyczącą przemysłu jądrowego. Foratom zrzesza 16 krajowych stowarzyszeń jądrowych z Belgii, Bułgarii, Czech, Holandii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie to reprezentuje prawie 800 firm europejskich, w tym niektóre z największych przedsiębiorstw.
Więcej: http://www.foratom.org/

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło 29 marca 2012 r. dwuletnią, ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na temat energetyki jądrowej.


Jednym z założeń kampanii jest zaintrygować Polaków i zachęcić ich do dalszego poszukiwania nowych informacji na temat energetyki jądrowej. Miejscem, które umożliwi znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania, jest dedykowany kampanii portal internetowy www.poznajatom.pl. Internauci będą mieli również możliwość prowadzenia dyskusji na forum oraz profilu kampanii utworzonym na jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych.

Według najnowszego sondażu SMG/KRC, 51 proc. ankietowanych jest za lub raczej za budową elektrowni jądrowej. Blisko 60 proc. respondentów ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej zaledwie jako dostateczną lub niżej. Polacy są jednak skłonni to zmienić - zdecydowana większość uważa, że konieczna jest rzetelna kampania informacyjna dotycząca energetyki jądrowej. Zainteresowanie budzi przede wszystkim  opłacalność energetyki jądrowej, kwestie związane ze składowaniem odpadów, a także wpływ elektrowni na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Na te pytania, a także na wiele innych, odpowie kampania Ministerstwa Gospodarki. Badania przeprowadzone na zlecenie resortu przez MillwardBrown SMG/KRC pokazują, że takich działań oczekuje aż 94 proc. Polaków.

Zdaniem Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanny Trojanowskiej, wartością dodaną kampanii będzie udział w niej najlepszych polskich specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej. Wraz ze startem kampanii zainaugurowała swoją działalność również Koalicja ekspertów na rzecz energetyki jądrowej. Wśród nich znajdą się przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w kraju, które od lat prowadzą badania w zakresie energetyki jądrowej, a także uczestniczą w międzynarodowych projektach mających na celu rozwój tej dziedziny. Deklarację współpracy w ramach koalicji w imieniu PGE Energia Jądrowa podpisał Witold Drożdż, p.o. Prezesa Zarządu Spółki.

- Chcemy, aby nasza kampania miała charakter żywego dialogu ze społeczeństwem. Pragniemy poznać obawy Polaków i rozwiać mity na temat energetyki jądrowej. Wierzymy, że kiedy Polacy dowiedzą się więcej na jej temat, przestanie ona budzić tak duże emocje – przekonuje wiceminister Hanna Trojanowska.

Celem MG jest, aby rzetelne informacje na temat energetyki jądrowej dotarły do jak największej grupy Polaków. Bardzo ważnym elementem kampanii, na który Ministerstwo Gospodarki zwraca szczególną uwagę, będą działania skierowane do społeczności lokalnych. W trakcie konsultacji mieszkańcy terenów, na których może zostać zlokalizowana pierwsza polska elektrownia jądrowa, będą mieli okazję spotkać się z niezależnymi ekspertami, którzy przedstawią korzyści i potencjalne zagrożenia z tym związane. Umożliwi to nie tylko rozpoczęcie dialogu, ale także dogłębne poznanie oczekiwań i nastawienia społeczności lokalnych do energetyki jądrowej.

PGE EJ 1, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, została członkiem dwóch międzynarodowych organizacji – WNA (World Nuclear Assocation) i Foratom. Dla PGE EJ 1 oznacza to wsparcie dla rozwoju własnych kompetencji w postaci  dostępu do bazy najlepszych praktyk w branży, specjalistycznych raportów czy opracowań , a także możliwości zdobywania wiedzy poprzez udział w pracach globalnych grup roboczych, warsztatach czy seminariach. To bezpośredni dostęp do najświeższych i precyzyjnych informacji na temat branży oraz aktywny dialog z organizacjami międzynarodowymi w zakresie regulacji dotyczącym energii jądrowej.

WNA (World Nuclear Assocation) jest głosem przemysłu jądrowego w relacjach z MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej), ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), OECD (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej), komisjami i innymi gremiami międzynarodowymi. Jej zadaniem jest m.in.:  ułatwianie i promowanie na skalę światową pokojowego wykorzystania energii jądrowej jako zrównoważonego źródła energii, które będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne przyszłych pokoleń; ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy firmami;  zapewnienie platformy wymiany informacji w zakresie sytuacji na rynku paliwa jądrowego oraz bieżąca informacja publiczna. Ułatwia współpracę pomiędzy firmami,  prowadzi aktywne prace w grupach roboczych: prawna, ochrona radiologiczna, ekonomika EJ, optymalizacja zasobów, transport, zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, wydobycie uranu, gospodarka odpadami, regulacyjna, międzynarodowe bezpieczeństwo cyklu paliwowego etc. Więcej: http://www.world-nuclear.org/

Z kolei Foratom jest zawodowym stowarzyszeniem europejskiego przemysłu nuklearnego. Promuje wśród instytucji europejskich pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Jest odpowiedzialny za relacje między przemysłem a instytucjami, zwłaszcza Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Dostarcza informacji instytucjom europejskim, mediom i społeczeństwu na temat zagadnień dotyczących energii jądrowej. Ponadto koordynuje wymianę informacji na temat zagadnień związanych z energią jądrową. Służy organizacjom międzynarodowym jako techniczny i ekonomiczny doradca przekazując im wiedzę ekspercką dotyczącą przemysłu jądrowego. Foratom zrzesza 16 krajowych stowarzyszeń jądrowych z Belgii, Bułgarii, Czech, Holandii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie to reprezentuje prawie 800 firm europejskich, w tym niektóre z największych przedsiębiorstw.
Więcej: http://www.foratom.org/

Polska Grupa Energetyczna ze zrozumieniem przyjęła wynik referendum, które 12 lutego br. zostało przeprowadzone w gminie Mielno. Fakt organizacji tego referendum jest dowodem na to, że energetyka jądrowa budzi silne emocje społeczne.


Warto jednak zauważyć, że decyzja o referendum została podjęta w oparciu o fragmentaryczne informacje, zarówno na temat samej energetyki jądrowej, jak i przyszłych planów Inwestora.  Ubolewamy nad tym, że władze samorządowe nie wykazały zainteresowania prowadzeniem publicznej debaty, która była wielokrotnie proponowana przez PGE, nie dając lokalnej społeczności szansy na dogłębne poznanie zagadnień związanych z energetyką jądrową oraz korzyści związanych z tak dużą inwestycją infrastrukturalną. Takiej szansy, jaką mają, i z jakiej chętnie korzystają społeczności lokalne w pozostałych dwóch potencjalnych lokalizacjach (Choczewie i Żarnowcu).
 
Dlatego uważamy, że wynik referendum, przeprowadzonego w zaledwie niecałe trzy miesiące po ogłoszeniu decyzji o wskazaniu potencjalnych lokalizacji, jest raczej wyrazem obaw i emocji lokalnej społeczności, podsycanej przez przeciwników energetyki jądrowej. Nie ulega wątpliwości, że sam wynik referendum, choć prawnie niewiążący, będzie wzięty pod uwagę przy ostatecznej decyzji Inwestora, jaka zostanie podjęta w sprawie wyboru ostatecznej lokalizacji, po roku 2013. 
 
Należy pamiętać, że wskazanie przez PGE trzech potencjalnych lokalizacji – w tym tej położonej w gminie Mielno - nie jest tożsame z wyborem lokalizacji docelowej. Dlatego, w żadnym wypadku nie można mówić, że PGE podjęło decyzję o lokalizacji bez prowadzenia dialogu ze społecznościami lokalnymi. Taka decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu szeregu badań i analiz na przełomie 2013 i 2014 roku. Niezwykle istotnym elementem tego procesu będą konsultacje społeczne. Jesteśmy przekonani, że jest za wcześnie na podejmowanie już teraz decyzji na ten temat.
 
W pełni szanując wyrażone w referendum stanowisko mieszkańców gminy Mielno, PGE zamierza kontynuować dialog prowadzony ze społecznościami lokalnymi we wszystkich trzech gminach, na terenie których zlokalizowane są potencjalne lokalizacje pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wyrażamy nadzieję, że niezależnie od wyniku referendum, również w gminie Mielno zostaną stworzone warunki do rzeczowej debaty na temat ewentualnej lokalizacji elektrowni jądrowej w województwie zachodniopomorskim. Dołożymy wszelkich starań, by debata o energetyce jądrowej była dyskusją opartą na faktach i rzetelnych merytorycznych argumentach. Kontynuowane będą działania informacyjne i edukacyjne, podnoszące świadomość społeczeństwa na temat energetyki jądrowej. 
 
Budowa elektrowni jądrowej oznacza nowy poziom technologiczny, zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski oraz jest szansą na rozwój dla całej gospodarki. Budowa bezpiecznej i nowoczesnej elektrowni jądrowej przyniesie wiele korzyści istotnych z punktu widzenia regionu, w którym zostanie zlokalizowana. Są to korzyści finansowe, nowe miejsca pracy, rozwój usług lokalnych i infrastruktury. Według szacunków firmy doradczej KPMG, tylko z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez operatora elektrowni, dochód gminy, w której uruchomiona zostanie pierwsza elektrownia jądrowa będzie wynosił ok. 37 mln złotych rocznie. W trakcie budowy elektrowni jądrowej - zależnie od wybranej technologii - możliwe jest zatrudnienie nawet do 2 400 osób. Ponadto szacuje się, że pośrednio z procesem budowy  związanych jest ok. 50 tys. osób. Pracują oni m.in. przy produkcji betonu, stali, przewodów i rurociągów oraz w wielu innych branżach, bez których budowa elektrowni jądrowej byłaby niemożliwa.
 
Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy gmin, w których może zostać zbudowana elektrownia jądrowa, otrzymają wystarczającą wiedzę, aby każdy z nich mógł podjąć świadomą autonomiczną decyzje czy jest za czy przeciw tej inwestycji. Decyzję podjętą po rzetelnym przeanalizowaniu zalet i wad posiadania takiego Inwestora na terenie gminy.


Dla PGE EJ 1 oznacza to wsparcie dla rozwoju własnych kompetencji w postaci  dostępu do bazy najlepszych praktyk w branży, specjalistycznych raportów czy opracowań , a także możliwości zdobywania wiedzy poprzez udział w pracach globalnych grup roboczych, warsztatach czy seminariach. To bezpośredni dostęp do najświeższych i precyzyjnych informacji na temat branży oraz aktywny dialog z organizacjami międzynarodowymi w zakresie regulacji dotyczącym energii jądrowej.

WNA (World Nuclear Assocation) jest głosem przemysłu jądrowego w relacjach z MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej), ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), OECD (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej), komisjami i innymi gremiami międzynarodowymi. Jej zadaniem jest m.in.:  ułatwianie i promowanie na skalę światową pokojowego wykorzystania energii jądrowej jako zrównoważonego źródła energii, które będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne przyszłych pokoleń; ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy firmami;  zapewnienie platformy wymiany informacji w zakresie sytuacji na rynku paliwa jądrowego oraz bieżąca informacja publiczna. Ułatwia współpracę pomiędzy firmami,  prowadzi aktywne prace w grupach roboczych: prawna, ochrona radiologiczna, ekonomika EJ, optymalizacja zasobów, transport, zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, wydobycie uranu, gospodarka odpadami, regulacyjna, międzynarodowe bezpieczeństwo cyklu paliwowego etc. Więcej: http://www.world-nuclear.org/

Z kolei Foratom jest zawodowym stowarzyszeniem europejskiego przemysłu nuklearnego. Promuje wśród instytucji europejskich pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Jest odpowiedzialny za relacje między przemysłem a instytucjami, zwłaszcza Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Dostarcza informacji instytucjom europejskim, mediom i społeczeństwu na temat zagadnień dotyczących energii jądrowej.. Ponadto koordynuje wymianę informacji na temat zagadnień związanych z energią jądrową. Służy organizacjom międzynarodowym jako techniczny i ekonomiczny doradca przekazując im wiedzę ekspercką dotyczącą przemysłu jądrowego. Foratom zrzesza 16 krajowych stowarzyszeń jądrowych z Belgii, Bułgarii, Czech, Holandii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie to reprezentuje prawie 800 firm europejskich, w tym niektóre z największych przedsiębiorstw.
Więcej: http://www.foratom.org/

W drugim sezonie obecności w Plus Lidze Kobiet drużyna Atom Trefl Sopot której sponsorem jest PGE, sięgnęła po tytuł mistrzowski. Wygrana z drużyną Bank BPS Muszynianka w Muszynie (1:3) oraz dwa zwycięstwa w ERGO ARENIE (3:0), (3:2) to trzy najważniejsze mecze w historii Atomu Trefla Sopot. To właśnie one przeważyły szalę zwycięstwa na stronę sopocianek i dzięki nim upragnione i wyczekiwane już sezon temu mistrzostwo Polski trafiło na Pomorze.


Ubiegłoroczny beniaminek, który w finale znalazł się także z Bankiem BPS Muszynianką Fakro i przegrał 0-3, w tym sezonie zdetronizował rywalki.
Zwycięski finałowy mecz  w ERGO ARENIE śledziło 6 tysięcy kibiców.
Drużyna Atom Tref Sopot ma na swoim koncie sukcesy  międzynarodowych rozgrywkach. W zakończonej 17 stycznia 2012 fazie grupowej Atomówki  drugie miejsce w Grupie C – za mistrzem Rosji, Dynamem Kazań, a przed mistrzami: Szwajcarii – Volero Zurych i Czech – VK Modranską Prostejov. 
Atom Trefl Sopot to również żywa wizytówka realizowanego przez PGE Polską Grupę Energetyczną projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Dwie z trzech potencjalnych lokalizacji znajduje się na Pomorzu. W sezonie 2011/2012 nastąpił rebranding barw klubu - zawodniczki drużyny Atom Trefl Sopot występują w niebiesko – zielonych strojach z logo programu edukacyjno-informacyjnego „Świadomie o atomie” realizowanego przez PGE.PGE EJ 1, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, została członkiem dwóch międzynarodowych organizacji – WNA (World Nuclear Assocation) i Foratom. Dla PGE EJ 1 oznacza to wsparcie dla rozwoju własnych kompetencji w postaci  dostępu do bazy najlepszych praktyk w branży, specjalistycznych raportów czy opracowań , a także możliwości zdobywania wiedzy poprzez udział w pracach globalnych grup roboczych, warsztatach czy seminariach. To bezpośredni dostęp do najświeższych i precyzyjnych informacji na temat branży oraz aktywny dialog z organizacjami międzynarodowymi w zakresie regulacji dotyczącym energii jądrowej.

WNA (World Nuclear Assocation) jest głosem przemysłu jądrowego w relacjach z MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej), ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), OECD (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej), komisjami i innymi gremiami międzynarodowymi. Jej zadaniem jest m.in.:  ułatwianie i promowanie na skalę światową pokojowego wykorzystania energii jądrowej jako zrównoważonego źródła energii, które będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne przyszłych pokoleń; ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy firmami;  zapewnienie platformy wymiany informacji w zakresie sytuacji na rynku paliwa jądrowego oraz bieżąca informacja publiczna. Ułatwia współpracę pomiędzy firmami,  prowadzi aktywne prace w grupach roboczych: prawna, ochrona radiologiczna, ekonomika EJ, optymalizacja zasobów, transport, zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, wydobycie uranu, gospodarka odpadami, regulacyjna, międzynarodowe bezpieczeństwo cyklu paliwowego etc. Więcej: http://www.world-nuclear.org/

Z kolei Foratom jest zawodowym stowarzyszeniem europejskiego przemysłu nuklearnego. Promuje wśród instytucji europejskich pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Jest odpowiedzialny za relacje między przemysłem a instytucjami, zwłaszcza Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Dostarcza informacji instytucjom europejskim, mediom i społeczeństwu na temat zagadnień dotyczących energii jądrowej.. Ponadto koordynuje wymianę informacji na temat zagadnień związanych z energią jądrową. Służy organizacjom międzynarodowym jako techniczny i ekonomiczny doradca przekazując im wiedzę ekspercką dotyczącą przemysłu jądrowego. Foratom zrzesza 16 krajowych stowarzyszeń jądrowych z Belgii, Bułgarii, Czech, Holandii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie to reprezentuje prawie 800 firm europejskich, w tym niektóre z największych przedsiębiorstw. Więcej:http://www.foratom.org/

PGE Polska Grupa Energetyczna SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA oraz Enea SA podpisały dzisiaj list intencyjny dotyczący nabycia udziałów w spółce celowej, powołanej do budowy i eksploatacji  pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.


Krynica Zdrój, 5 września 2012 roku

Zgodnie z listem, spółki podejmą się wypracowania projektu umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Umowa ma regulować prawa i obowiązki każdej ze stron przy realizacji projektu, przy założeniu, że PGE Polska Grupa Energetyczna SA będzie pełnić, bezpośrednio lub poprzez podmiot zależny, rolę wiodącą w procesie przygotowania i realizacji projektu. W liście podkreślono, że PGE przy wykorzystaniu spółek celowych rozpoczęła prace związane z przygotowaniem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w tym prace zawiązane z rozpoznaniem i zapewnieniem standardów, w jakich prowadzone są inwestycje jądrowe na świecie.

- PGE rozważa umożliwienie partnerom biznesowym uczestnictwa w projekcie poprzez udział kapitałowy w spółce celowej powołanej przez PGE do realizacji projektu jądrowego. Może to pozytywnie wpłynąć na zwiększenie efektywności biznesowej projektu, m.in. poprzez dywersyfikację ryzyka, jak i sprawniejsze zarządzanie kluczowymi elementami procesu inwestycyjnego – mówi Krzysztof Kilian, prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA. - To przełomowy moment dla polskiej energetyki jądrowej ze względu na fakt, że największe polskie przedsiębiorstwa zdecydowały o zamiarze wspólnej współpracy na rzecz kluczowego projektu dla Polski.

- TAURON Polska Energia, zgodnie ze swoją strategią korporacyjną zakładającą dywersyfikację paliw w wytwarzaniu energii, planuje posiadać w swoim portfelu wytwórczym około 2025 roku kilkaset megawatów z energii atomowej – mówi Dariusz Lubera, prezes Zarządu TAURON Polska Energia SA. – Nasza spółka od kilku lat chciała współuczestniczyć w pierwszym polskim projekcie atomowym. Cieszymy się, że w grupie znaleźli się mocni biznesowo i doświadczeni partnerzy. Budowę kompetencji w zakresie energetyki jądrowej rozpoczęliśmy kilka lat temu między innymi organizując dla naszych kadr specjalistyczne studia.

- Musimy znaleźć inne źródła, które pozwolą nam na funkcjonowanie za 20 – 30 lat. W interesie nas wszystkich jest kwestia, czym zastąpić węgiel – dodaje Maciej Owczarek, prezes Zarządu Enea SA.   - Cieszymy się, że jesteśmy partnerem tego projektu, tym bardziej, że to dla nas wszystkich zupełnie nowe, nieodkryte pole działania. Mamy wiele do zrobienia w tym temacie.

- To ważny i przyszłościowy projekt, zarówno dla kraju, polskich firm, jak i KGHM. Definiujemy w nim swoją rolę poprzez pryzmat naszych kompetencji górniczych – mówi Herbert Wirth, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA. - Szeroko rozumiana energetyka to sektor wzrostowy. Zgodnie ze strategią rozwoju KGHM stanowi istotny element dywersyfikacji naszych przychodów.

PGE EJ 1, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, została członkiem dwóch międzynarodowych organizacji – WNA (World Nuclear Assocation) i Foratom. Dla PGE EJ 1 oznacza to wsparcie dla rozwoju własnych kompetencji w postaci  dostępu do bazy najlepszych praktyk w branży, specjalistycznych raportów czy opracowań , a także możliwości zdobywania wiedzy poprzez udział w pracach globalnych grup roboczych, warsztatach czy seminariach. To bezpośredni dostęp do najświeższych i precyzyjnych informacji na temat branży oraz aktywny dialog z organizacjami międzynarodowymi w zakresie regulacji dotyczącym energii jądrowej.

WNA (World Nuclear Assocation) jest głosem przemysłu jądrowego w relacjach z MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej), ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), OECD (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej), komisjami i innymi gremiami międzynarodowymi. Jej zadaniem jest m.in.:  ułatwianie i promowanie na skalę światową pokojowego wykorzystania energii jądrowej jako zrównoważonego źródła energii, które będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne przyszłych pokoleń; ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy firmami;  zapewnienie platformy wymiany informacji w zakresie sytuacji na rynku paliwa jądrowego oraz bieżąca informacja publiczna. Ułatwia współpracę pomiędzy firmami,  prowadzi aktywne prace w grupach roboczych: prawna, ochrona radiologiczna, ekonomika EJ, optymalizacja zasobów, transport, zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, wydobycie uranu, gospodarka odpadami, regulacyjna, międzynarodowe bezpieczeństwo cyklu paliwowego etc. Więcej: http://www.world-nuclear.org/

Z kolei Foratom jest zawodowym stowarzyszeniem europejskiego przemysłu nuklearnego. Promuje wśród instytucji europejskich pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Jest odpowiedzialny za relacje między przemysłem a instytucjami, zwłaszcza Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Dostarcza informacji instytucjom europejskim, mediom i społeczeństwu na temat zagadnień dotyczących energii jądrowej.. Ponadto koordynuje wymianę informacji na temat zagadnień związanych z energią jądrową. Służy organizacjom międzynarodowym jako techniczny i ekonomiczny doradca przekazując im wiedzę ekspercką dotyczącą przemysłu jądrowego. Foratom zrzesza 16 krajowych stowarzyszeń jądrowych z Belgii, Bułgarii, Czech, Holandii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie to reprezentuje prawie 800 firm europejskich, w tym niektóre z największych przedsiębiorstw.
Więcej: http://www.foratom.org/

Od lipca tego  roku Zarządy spółek jądrowych mają dwóch nowych członków. 


W dniu 9 lipca 2012 roku Zdzisław Gawlik objął funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o., gdzie jest odpowiedzialny za  obszar operacyjny. 
W dniu 16 lipca 2012 roku Aleksandrowi Gradowi powierzono stanowisko Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o. Prezes odpowiada za proces przygotowania i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 
Trzecim członkiem Zarządu,  jest Marzena Piszczek, pełniąca swoją funkcję już od 10 stycznia 2011 roku. Jest odpowiedzialna za obszar finansowy. 

PGE EJ 1, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, została członkiem dwóch międzynarodowych organizacji – WNA (World Nuclear Assocation) i Foratom. Dla PGE EJ 1 oznacza to wsparcie dla rozwoju własnych kompetencji w postaci  dostępu do bazy najlepszych praktyk w branży, specjalistycznych raportów czy opracowań , a także możliwości zdobywania wiedzy poprzez udział w pracach globalnych grup roboczych, warsztatach czy seminariach. To bezpośredni dostęp do najświeższych i precyzyjnych informacji na temat branży oraz aktywny dialog z organizacjami międzynarodowymi w zakresie regulacji dotyczącym energii jądrowej.

WNA (World Nuclear Assocation) jest głosem przemysłu jądrowego w relacjach z MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej), ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), OECD (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej), komisjami i innymi gremiami międzynarodowymi. Jej zadaniem jest m.in.:  ułatwianie i promowanie na skalę światową pokojowego wykorzystania energii jądrowej jako zrównoważonego źródła energii, które będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne przyszłych pokoleń; ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy firmami;  zapewnienie platformy wymiany informacji w zakresie sytuacji na rynku paliwa jądrowego oraz bieżąca informacja publiczna. Ułatwia współpracę pomiędzy firmami,  prowadzi aktywne prace w grupach roboczych: prawna, ochrona radiologiczna, ekonomika EJ, optymalizacja zasobów, transport, zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, wydobycie uranu, gospodarka odpadami, regulacyjna, międzynarodowe bezpieczeństwo cyklu paliwowego etc. Więcej: http://www.world-nuclear.org/

Z kolei Foratom jest zawodowym stowarzyszeniem europejskiego przemysłu nuklearnego. Promuje wśród instytucji europejskich pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Jest odpowiedzialny za relacje między przemysłem a instytucjami, zwłaszcza Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Dostarcza informacji instytucjom europejskim, mediom i społeczeństwu na temat zagadnień dotyczących energii jądrowej.. Ponadto koordynuje wymianę informacji na temat zagadnień związanych z energią jądrową. Służy organizacjom międzynarodowym jako techniczny i ekonomiczny doradca przekazując im wiedzę ekspercką dotyczącą przemysłu jądrowego. Foratom zrzesza 16 krajowych stowarzyszeń jądrowych z Belgii, Bułgarii, Czech, Holandii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie to reprezentuje prawie 800 firm europejskich, w tym niektóre z największych przedsiębiorstw.
Więcej: http://www.foratom.org/

Perspektywy energetyki konwencjonalnej i projekty jądrowe były głównymi tematami dyskusji o energetyce w czasie polsko-czeskiego Forum gospodarczego, które odbyło się 12 października w Warszawie. Uczestnicy dyskusji jako główny problem sektora wskazywali niestabilność rynku UE.


W panelu „Współpraca gospodarcza Czech i Polski w obszarze energetyki” gdzie jednym kluczowych tematów była energetyka jądrowa oprócz Aleksandra Grada Prezesa PGE Energia Jądrowa SA udział wzięli m.in. Wojciech Ostrowski – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Kamil Čermák – Dyrektor Generalny, CEZ Polska Sp. z o.o.;  Tomas David, dyrektor sektora rozwoju energii firmy EPH, właściciela m.in. polskiej kopalni Silesia oraz Grzegorz Tomasik członek zarządu, PSE Operator SA.
W opinii Prezesa PGE Energia Jądrowa Aleksandra Grada, polityka energetyczna nie może zmniejszać konkurencyjności gospodarki, a właściwym kierunkiem jest korzystanie ze wszystkich źródeł: atomu, węgla, gazu, odnawialnych. 
Prezes Aleksander Grad podkreślał podczas dyskusji, że polski program jądrowy to olbrzymie przedsięwzięcie, nie ogranicza się do zbudowania elektrowni, ale ma wpływ na całą gospodarkę, to też szansa napływu do kraju kompetencji. Jak dodał Prezes PGE Energia Jądrowa, obecnie trwają prace nad minimalizacją towarzyszących programowi ryzyk. Wskazał dwa takie ryzyka: czas realizacji, który może się przedłużyć oraz zdolność sfinansowania programu. Jak mówił, elementem minimalizacji tych ryzyk jest ostatnia decyzja, by w jednym procesie wyłonić technologię, generalnego wykonawcę, partnera strategicznego, dostawcę usług, paliwa oraz finansowanie, które po części powinno być na zasadach komercyjnych, a po części ze wsparciem banków czy agencji eksportowych.
Zdaniem Prezesa dzięki takiemu podejściu już w trakcie przygotowań będzie wiadomo, na jakie finansowanie może liczyć polski projekt i czy tych pieniędzy wystarczy. Mówiąc o ewentualnej współpracy z Czechami Grad podkreślił, że Polskę interesuje, jak w tym kraju przekonano do energii jądrowej opinię publiczną, zwłaszcza w kontekście sąsiedniej Austrii - kraju niechętnego i blokującego rozwój energetyki atomowej. "Wydaje się, że będziemy w podobnej sytuacji" - ocenił Prezes PGE EJ.
"Wierzymy w przyszłość atomu. Rozbudowa Temelina wymaga olbrzymiego wysiłku, ale wierzymy, że jesteśmy w stanie zarządzać tym złożonym procesem. Nad przetargiem pracuje bez przerwy 180 osób, chcielibyśmy uruchomić nowe bloki w 2023 r., żeby nie było takiej sytuacji jako w Olkiluoto w Finlandii, gdzie operator czeka na nowy reaktor już trzy lata. W kwestii atomu oferujemy polskim przyjaciołom naszą wiedzę" - mówił Cernak.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska to jedno z ważniejszych w ostatnich latach dwustronnych spotkań gospodarczych. Imprezę otworzyli prezydenci obydwu krajów - Vaclav Klaus i Bronisław Komorowski.

Opracowano na podstawie: PAP, wnp.pl

18 września br. Zarząd PGE EJ 1 przystąpił do spotkań informacyjnych z przedstawicielami dostawców technologii i potencjalnych partnerów strategicznych. 


Przyjęta przez Zarząd PGE EJ 1 w dniu 23 sierpnia br. strategia przewiduje przeprowadzenie jednego postępowania, które łączy kluczowe elementy projektu, tj. udział partnera strategicznego, wybór technologii, generalne wykonawstwo, dostawę usług wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz finansowanie dłużne.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd PGE EJ 1 harmonogramem, rozmowy trwają do 10 października. 

PGE Energia Jądrowa SA była partnerem drugiej edycji największego projektu realizowanego przez Fundację FORUM ATOMOWE: Atomowy Autobus – Mobilne laboratorium, który zrealizowano  na przełomie listopada i grudnia tego roku. W ciągu dziesięciu bardzo intensywnych dni, Atomowy Autobus przejechał około 2600 km, odwiedził dziesięć miast i miejscowości, prezentując stoisko edukacyjne poświęcone energetyce jądrowej na uczelniach wyższych, w szkołach średnich i instytucjach publicznych. 
Pracownicy Fundacji spędzili 60 godzin prowadząc pokazy na stoiskach i odpowiadając na pytania odwiedzających. W tym czasie wygłosili 32 seminaria popularnonaukowe. Mobilną wystawę odwiedziło co najmniej 3500 osób.
Partnerami projektu byli m.in.: PGE Energia Jądrowa SA, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Świadomie o atomie” oraz Ministerstwo Gospodarki, realizujące działania edukacyjne pod hasłem „Poznaj atom”.

 

Na podstawie materiałów uzyskanych od Fundacji FORUM ATOMOWE

„Wyrażam zadowolenie z faktu, że CBA przeprowadzi kontrolę zamówień publicznych prowadzonych w spółce za okres ostatnich trzech lat, a więc przed objęciem przeze mnie funkcji prezesa zarządu” – powiedział Aleksander Grad, prezes zarządu PGE Energia Jądrowa SA.


Aleksander Grad objął stanowisko prezesa Zarządu spółki PGE Energia Jądrowa SA 12 lipca 2012 roku. Spółka informuje, że w najbliższych latach planowanych jest wiele postępowań przetargowych i korzystanie z ochrony antykorupcyjnej jest w takim projekcie niezbędne. 

Joanna Zając | Główny Specjalista | Biuro Komunikacji i Relacji Zewnętrznych 
PGE Energia Jądrowa SA
783 941 518 joanna.zajac@gkpge.pl 
PGE Energia Jądrowa SA prowadzi działania operacyjne, w tym zarządza obszarem Energetyki Jądrowej w Grupie Kapitałowej PGE. Spółka realizuje strategiczne działania związane z przygotowaniem i wykonaniem budowy elektrowni jądrowych, wypracowuje podstawy do podejmowania decyzji strategicznych, przeprowadza wstępne analizy lokalizacyjne, współpracuje z potencjalnymi partnerami i kontrahentami biznesowymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej.