Jako ofertę najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:


AMEC Nuclear UK Ltd.,
Booths Park,
Chelford Road,
Knutsford,
Cheshire, WA16 8QZ,UK